AVIS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s’exposen a continuació les dades identificadores de l’associació.

Denominació social:

Associació Catalana de Sommeliers

Número d’identificació fiscal:

G58885518

Domicili Social:

Carrer Londres, nº 96 Passatge 08036 BARCELONA

Domicili a efectes fiscals:

Carrer Rajolers, nº4 Duplex 5

08850 Gavà (Barcelona)

Inscrita en el Registre d’ associacions de Barcelona

Secció 1ª nombre 11481, amb data de fundació a Barcelona el 22 de Desembre de 1990

Correu electrònic:

secretaria@sommeliers.cat

Telèfon:

609385570

Aquest lloc web ha estat creat per l’Associació Catalana de Sommeliers  amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d’aquest Avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions: L’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació entre l’ACS i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i / o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret.